info@alanyamarina.com.tr

Marina Yönetmeliği

BÖLÜM 1 AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1
Bu Yönetmelik yatlara ve yatçılara hizmet vermek amacı ile Alanya Marina’da, yatlara ve yatçılara temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda servis verebilmek için düzenlenmiştir.

Madde 2
Yönetmelik hükümleri, Alanya Marina’dan kısa ya da uzun süreli yararlanacak olan tüm şahıslara ve deniz araçlarına uygulanacaktır.

Madde 3
Alanya Marina’da bulunan bütün kişi , yat ,yatçı, tekne ve araçlar ile Yat Limanındaki yan ünitelerin işleticileri ve personeli bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uymayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BÖLÜM 2 YASAL DAYANAK

Madde 4
Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu‘nun 37. Maddesinin A fırkasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenerek 4 Ağustos 1983 tarihli Resmi Gazete ‘de Yayınlanan Yat Turizmi Yönetmeliğin 13. Maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

BÖLÜM 3 TANIMLAR

Madde 5
Bu yönetmelikte yer alan,
a) “Yat” ölçü belgesinde (tornilato) yat şeklinde tescil edilen deniz araçlarını,
b) “Marina” Alanya Marina’yı,
c) “Bakanlık”, Kültür ve Turizm Bakanlığını ifade eder.

BÖLÜM 4 MARİNADAN YARARLANMA

Madde 6
Marina, Yatlara, yatçılara , ziyaretçilerine ve ticari ünitelerden yararlanmasına izin verilen şahıslara açıktır.

Madde 7
Özel ve ticari yatlar dışında kalan her türlü deniz aracının Marina içine girmeleri ve bağlamalarına izin verilmez.

Madde 8
Marinada bağlama yapacak ve diğer hizmetlerden yararlanacak olan Yat sahibi ya da yetkili kaptanı Marina Müdürlüğü ile aynı gün sözleşme imzalarlar.

Madde 9
Yat sahibi ya da kaptanı bu belge üzerindeki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmakla yükümlüdür.

Madde 10
SÖZLEŞMENİN İPTALİ: Marina ile geçerli sözleşmesi bulunan yatın el değiştirmesi durumunda Marina Müdürlüğü sözleşmeyi iptal etme hakkını saklı tutar.

Madde 11
Marinadan yararlanacak olan yatların tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması gereklidir.

Madde 12
EHLİYET: Marina içinde yatın manevrası ile görevlendirilen kişinin, geçerli ve yeterli ehliyeti olması gerekir. Marinada denizcilikle ilgili tüm hizmetler yalnızca gemi adamı belgesine haiz kişilerce yürütülür.

Madde 13
FİYATLANDIRMA – ÖDEME : Marina hizmetlerinden yararlanmak için servis ücretlerini ödenmesi peşin olarak yapılmalıdır. Bağlama ücretlerinin peşin olarak yapılmaması durumunda, Marina Müdürlüğü bağlama süresi için günlük süre üzerinden tahakkuk yapma hakkını saklı tutar.
Sözleşme ile yer tahsis işleminin taraflarca onaylanmasının ardından, sözleşmenin yat sahibi tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi talep edilirse, peşin ödenen yer tahsis bedeli geri ödenmez.

Madde 14
SİGORTA : Marinadan yararlanacak olan yatların 3. şahıslar açısından geçerli ve yeterli “Mali Mesuliyet Sigortası” içeren full kasko sigortası olması mecburidir. Sigorta poliçesi ve ödeme makbuzu, sözleşmenin yapılması esnasında Marina Müdürlüğüne verilecektir.

Madde 15
YER TAHSİSİ : Marina ile sözleşmesi bulunan yatlar , sadece kendilerine bildirilmiş ve tahsis edilmiş yere yanaşıp bağlama yapabilirler.

YAT LİMANINDAN YARARLANMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 16
Marina içinde yatların uzunluk, derinlik ve tiplerine göre, bağlama planında belirtildiği şekilde uygun derinliğe sahip bağlama yeri numarası verilerek konaklaması sağlanır.

Madde 17
Marina içinde hız sınırı deniz araçları için 3 deniz mili , kara araçları için ise 25 Km. dir. Bu hıza uymayan araç sahiplerinin Marinaya girişi yasaklanacaktır..

Madde 18
Marina içinde demirlemek kesinlikle yasaktır.

Madde 19
Marina sınırları içinde her türlü ateş yakmak ve yatlarda patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.

Madde 20
Bakım – onarım sahaları dışında kalan iskele ve rıhtımlarda tamirat ve bakım yapılması yasaktır.

Madde 21
Yat sahipleri ya da mürettebatının ve misafirlerinin başka yatlarda her türlü teknik servis vermeye yönelik çalışma yapmaları yasaktır.

Madde 22
Marina sınırlarına giren kara taşıtlarının otopark dışında yerlere bırakılması yasaktır.

Madde 23
Marina içinde sintine ve pis su tankı boşaltılması yasaktır.
ÖNEMLİ : Marina Müdürlüğü bu hallerde temizleme ücreti olarak her sene yeniden belirleyeceği ücreti tahsil edecek ve ceza işlemleri için konuyu ilgili makama bildirecektir. Denizi kirletme olarak yapılacak işlem sonucu uygulanan para cezalarının çok ağır olduğu özellikle dikkate alınmalıdır.

Madde 24
İskele ve rıhtımlarda özel eşyaları daimi olarak muhafaza etmek ve depolamak yasaktır.

Madde 25
Marinada yüzmek, dalmak, balık avlamak su kayağı ve windsurf kullanmak yasaktır.

Madde 26
Çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek ve rahatsız edici davranışlarda bulunmak yasaktır.

Madde 27
Marina sahası içinde jenaratör ve motor çalıştırılması ancak Marina Müdürlüğünün izni ile mümkündür.

Madde 28
Çöpler ve diğer artık maddeler iskele ve rıhtımlara bırakılmadan çöp bidonlarına atılmalıdır.

BÖLÜM 5 YAT SAHİBİ YA DA KAPTANIN SORUMLULUKLARI

Madde 29
Yat sahibi ve kaptanı, yatı kullanmak üzere yetki verdiği 3. Şahıs ya da yatçı ve mürettebatlarının, başka yata ya da Marinaya bağlama ve avara sırasında, Marinada bağlama yaptıkları süre içinde, karada park ve bakım-onarım sırasında verecekleri her türlü zararın tazmininden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 30
Yat sahibi ve kaptanı, yatlarda bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından ,hasara uğramasından ve yatlardaki yatçı ve mürettebatın uğrayacağı kazalardan sorumludur.

Madde 31
Marina Müdürlüğüne yazılı bilgi verilmeden , Marinada mevcut yatın el değiştirmesi halinde oluşabilecek hukuki sorunlardan, yatın ilk sahibi sorumludur. Yatın yeni sahibinin adı, soyadı ve açık adresi ile Yönetmelik kurallarına uyacağını beyan eden bir belgenin Marina İdaresine verilmesi zorunludur. Bu işlem yapılmadığı takdirde, doğacak hukuki mesuliyet yatın bir önceki sahibine ait olacaktır .

Madde 32
Yat sahibi veya kaptanı, bir günü aşkın süreler için yatı bırakıp ayrılmaları halinde Marina Müdürlüğüne bilgi vermelidir.

Madde 33
Küçük çocuklar Marina sınırları dahilinde ebeveynlerin sorumluluğu altındadır.

Madde 34
Marina sınırları dahilinde bulunan evcil hayvanlar başı boş bırakılmaz . Bu hayvanların yaratacağı pisliklerin temizlenmesinden sahipleri sorumludur.

BÖLÜM 6 MARİNA MÜDÜRÜNÜN MARİNADA GEREKLİ DÜZENİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN YETKİLERİ

Madde 35
Yatların Marinaya giriş, bağlama, kalış ve Marinadan ayrılış kurallarını düzenler.

Madde 36
Gerekli gördüğü durumlarda veya olağanüstü durumlarda yat sahibi ya da kaptanı bilgisi dahilinde ya da mevcut bulunmamaları halinde, bilgi vermeksizin yatların bağlama yada kara park yerlerini değiştirir.

Madde 37
Yatın sahibine ya da kaptanına haber verilemeyecek acil durumlarda, gerek gördüğü taktirde ücreti, daha sonra ödenmek üzere yatın karaya alınmasını sağlar ve yat sahibi adresine bilgi verir.
ÖNEMLİ: Yönetmelik kurallarına uymayan kişilerin Marina sınırları içine girişini yasaklar. Kurallara uymayan yatların mevcut geçerli bağlama sözleşmesini iptal eder ve yatın Marina dışına çıkarılmasını yat sahibinden talep eder. Yat sahibi ya da kaptanının yönetmeliğe aykırı davranışları nedeniyle Marina hizmetlerinden faydalandırılmayan ve tek taraflı olarak bağlama sözleşmesi iptal edilen yatın, yat sahibi tarafından Marina dışına çıkarılmaması nedeniyle Marinada kalacağı süre zarfında yatta oluşabilecek hasarlardan Marina Müdürlüğü’nün hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Madde 38
Gerekli gördüğü durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurur.

Madde 39
Bakanlıkça tasdik edilmiş tarifeye uygun olarak tahakkuk edilen bedelleri ödemeyen yatlara, Marina’dan ayrılış izni vermez ve yatın ayrılmaması için gerekli tedbiri alır.

Madde 40
Marinada işletme belgesi kapsamında sağlanan diğer hizmetlerde çalışan personelin çalışmalarına ilişkin esasları düzenler, bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve uyum sağlamayanlar ile sakıncalı davranışları görülenleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 31. Maddesine göre cezalandırılmalarını Bakanlıktan talep eder ve/veya hizmetten el çektirilmesini işletme sorumlusundan ister.

Madde 41
Marinadaki ticari ünitelerin çalışma saatlerini, hizmetlerin başlangıç ve bitiş sürelerini tanzim eder. Bu çalışmaların yürütülme şeklini, temizliğini güvenliğini amaca uygunluğunu denetler, çalışanların kıyafetlerini ve davranış biçimlerini kontrol eder.

Madde 42
Marina sahasının kirlenmemesi için her türlü tedbirleri alır ve yat sahibi ya da kaptanından almasını talep eder.

Madde 43
Marina Müdürü, gerekli gördüğü durumlarda bu yönetmelikte belirlenen yetkilerini kısmen ya da tamamen astlarına devredebilir.ALANYA MARİNA MÜDÜRLÜĞÜ

YAT TAM BOYU (L.O.A.):

Yatın güvertesinde matafora hariç en arka nokta ile baston hariç en ön noktası arasındaki yatay uzunluktur.

HIRSIZLIK:

Marina işletmemiz karada ve denizdeki konaklaması esnasında yatınızla ilgili her türlü güvenlik önlemini almış bulunmaktadır. Ancak, hırsızlık ya da malzeme kaybolması durumlarında Marinamızın sorumluluğu sadece Marina işletmemize doğrudan teslim edilen mallarla sınırlıdır. Lütfen Sigorta belgelerinizi ve yatınızın sigorta bedeli matrahını kontrol ediniz. Marina işletmemiz mali mesuliyet sigortasına sahip olmakla beraber işletmemiz hatasından kaynaklanmayan hırsızlık olayları bu kapsam dışındadır.

36° 33’ 25” N 31° 57’ 07” E      VHF CHANNEL 16/73
Alanya Marina, Akhan Mevkii, Yat Limanı, 07400 Alanya, Antalya
+90 242 511 34 00    /    info@alanyamarina.com.tr

Tüm Hakları Alanya Marina’ya aittir
© 2008-2019

Tasarım ve Programlama AJANSWEB